De werking van Aerosol
Film werking Aerosol

Blusprincipe:

Het blusprincipe is vergelijkbaar met dat van Halon d.w.z het werkt volumetrisch. Dit betekent dat in geval van brand, de ruimte wordt gevuld met een geringe hoeveelheid Aerosol, die de verbrandingsreactie blokkeert.

Het Aerösol blussysteem is milieuvriendelijk, levert geen gevaar op voor de ozonlaag, leidt niet tot verhoging van de druk in de ruimte, en, heel belangrijk voor mens en dier, heeft geen verdringend effect op de nog aanwezige zuurstof. De basis van dit blusmiddel wordt gevormd door vaste stoffen met een hoge activeringsenergie, die zijn gebonden onder normale atmosferische omstandigheden.

Omdat het blussysteem werkt op basis van vaste stoffen, heeft het ook nog een effect aan het oppervlak van het te blussen materiaal. Dit leidt tot een snelle uitdoving van de vlammen. De deeltjes hebben een zeer stabiel karakter en blijven nog circa 30 tot 60 minuten werkzaam, mits er geen sprake is van grote luchtverplaatsingen of tocht. Deze eigenschap, gecombineerd met de temperatuurdaling, die optreedt bij toepassing van dit middel, heeft tot gevolg, dat de kans op herontbranding sterk verkleint.
 
Toepassingsgebied:
De aerosolsystemen zijn te gebruiken voor A,B,C en F branden. En zowel te gebruiken bij beginnende als bij gevorderde branden. De actieve componenten in het blusmiddel zijn bij hogere temperaturen zelfs effectiever dan bij lagere temperaturen, zodat ook een volledig ontwikkelde brand snel, vaak zelfs binnen 3 minuten, geblust kan worden.
 
De systemen kunnen op zeer eenvoudige wijze geïnstalleerd en gekoppeld worden zodat ook grotere ruimtes beschermd kunnen worden. Op deze wijze zijn ruimtes van meer dan 500m3 te beveiligen.
De systemen werken op basis van een veilige lage spanning (24V), waardoor er zeer veel elementen geschakeld kunnen worden (tot 60 stuks per groep), zonder dat dit leidt tot overbelasting van het elektrische circuit.

In vergelijking met blusmiddelen als water en sprinkler installaties worden onze systemen graag gekozen door bijvoorbeeld  musea en verzamelaars van oude boeken en zeldzame documenten, omdat er na activering van het systeem slechts zeer lichte schoonmaak activiteiten nodig zijn en er geen catastrofale nevenschade optreedt, zoals bij het gebruik van al dan niet vervuild bluswater.Denk ook eens aan de gevolgen voor lager gelegen verdiepingen.

Hoewel wij ons product uitsluitend aanbevelen voor gebruik in een afgesloten ruimte, omdat dan de werking optimaal is, worden  er ook in de publieke ruimte toepassingen gevonden. Zo is onlangs de gehele Brennertunnel door ons product beveiligd tegen brand.

Verder zijn er pasklare systemen aanwezig en ook al op grote schaal toegepast, voor de beveiliging van de kostbare motoren van bijv. touringcars en jachten.